Tidplan

Örndalen Resorts styrelse beslutade enhälligt under 2015 att gå vidare med projektet och inlämna en ansökan om frivillig miljöprövning till Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Bakgrunden var att Mark- och miljööverdomstolen i februari 2015 upphävde dispensen från artskyddsförordningen avseende kungsörn.

Under våren 2016 fick myndigheten en väldigt hög arbetsbelastning med många nya ärenden och långa beredningstider, varför vi beslutade att återkalla ansökan och i stället lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund och där sammanföra ansökan med vår sedan tidigare vilande tillståndsansökan för vattenmagasin och snökanonanläggning.

Tyvärr blev beredningen av vår ansökan hos domstolen under våren 2017 fördröjd på grund av överklaganden av Naturvårdsverket och Kammarkollegiet som yrkat att vår ansökan hade vissa brister i MKB och i det genomförda samrådet. Mark- och miljööverdomstolen avslog under oktober deras besvär och beslutet vann laga kraft den 14 november.

Tidsplanen för utvecklingen av Örndalen sträcker sig fortfarande 10 år framåt i tiden – men det är givetvis nästa år med påbörjande av infrastrukturarbeten som vi har all fokus på.

I nuläget driver vi projekt Örndalen som ett sammanhållet projekt, men vi har en färdig affärsstruktur av projektet (med ett exploateringsbolag, holdingbolag, liftbolag samt hotellfastighetsbolag), för att tydliggöra exploateringens olika investeringsmöjligheter.

 

Här är det viktigaste som hänt i projektet fram till hösten 2017: 

 • Vi har genomfört en planändring där bäddantalet ökas från tidigare 4 800 bäddar till nu 5 600 bäddar. Planändringen har godkänts av Härjedalens Kommun och har vunnit laga kraft.
 • Alla markavtal slutförhandlande och klara.
 • Härjedalens Kommun har beviljats tillstånd att anlägga ny avloppsanläggning för upp till 7 500 bäddar.
 • Finns färdiga arkitektskisser för Örndalen Resort.
 • Finns ett LOI-avtal med Nordic Choice Hotels om drift av hotellet med 150 rum och totalt 600 bäddar.
 • Färdigställt vår frivilliga miljöansökan med bl.a. ny MKB, genomfört samråd med berörda sakägare, kompletterat ärendet med ett flertal nya utredningar och inventeringar.
 • Mark- och miljödomstolen förbereder kommande huvudförhandling av miljansökan V12 2018.

 

För år 2018 är dessa de viktigaste avsnitten i tidsplanen för Örndalen:

 • Vi förväntar oss ett tillståndsbeslut från Mark- och miljödomstolen senast under maj.
 • Under slutet av året påbörjas avverkning av skog för vägnät, nedfarter och liftar.
 • Under slutet av året påbörjas byggnation av huvudvägen från allmänna vägen, samt transportväg till planerad toppstation lift och dammbyggnad på fjället.
 • Kommunen påbörjar slutet av året utbyggnad av avloppsanläggning och vattenförsörjning.
 • Under hösten planeras byggande av VA-ledningar, el och vägar inom planområdet.
 • Försäljning av byggrätter och lägenheter av första etappen inom detaljplan påbörjas även under hösten.
 • Under slutet av året påbörjas förhandlingar för att hitta den finansiella lösningen för hotellfastigheten.
 • Under slutet av året påbörjas detaljprojektering av hotellet.

 

För år 2019 är dessa de viktigaste avsnitten i tidsplanen för Örndalen:

 • Under våren påbörjas byggnationer av nedfarter och snösystem för etapp 1.
 • Fortsatt utbyggnad av vägar, El och VA-ledningar av första etappen inom detaljplan.
 • Byggstart av liftar för etapp1 alpina.
 • Fortsatt utbyggnad av nedfarter och snösystem för etapp 1.
 • Under hösten byggstart av Örndalen Resort Hotel och färdigställt december 2020.
 • Under hösten påbörjas byggnation av fritidshus inom etapp 1 i planområdet.

I december öppnas etapp 1 av alpina området och de första premiäråken kan äntligen genomföras.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår